Login
  Home
Menu

Recente producten


 Welkom op FeelGood Market Online!

Deelname aan FeelGood Market Online is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming en/of uitnodiging door FeelGood Market( "Wij"). Wil je meedoen? Schrijf ons een mail naar:

 

1.Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 25 november 2014 van toepassing op iedere gebruiker van de website www.feelgoodmarketonline.nl (de "Website") (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door FeelGood Market Online worden aangeboden en op alle overeenkomsten die FeelGood Market Online aangaat voor het gebruik van de Website en FeelGood Market Onlineen.

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. FeelGood Market Online raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.  FeelGood Market Online kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Uitleg gebruikte termen:

Gebruiker: hij of zij die gebruik maakt van de website FEELGOOD MARKET ONLINE.

Deelnemer: hij of zij die product(en) aanbiedt op de website van FEELGOOD MARKET ONLINE.

Product of Artikel: datgene dat in materie of als dienst in een Advertentie op de website van FEELGOOD MARKET ONLINE wordt aangeboden.

Deelnemer: hij of zij die product(en) aanbiedt op de website van FEELGOOD MARKET ONLINE.

Product of Artikel: datgene dat in materie of als dienst in een Advertentie op de website van FEELGOOD MARKET ONLINE wordt aangeboden.

Daar waar hij staat, kan tevens zij worden gelezen.

De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen FEELGOOD MARKET ONLINE en consument, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Wij maken een strenge selectie van welke Deelnemers hun producten op onze site mogen plaatsen. Toch kan het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet in ons concept vinden passen.

Deze keuze is enkel en alleen door ons te maken en wij behouden ons het recht voor om producten te verwijderen van ons platform en ook om Deelnemers te blokkeren als niet aan onze voorwaarden wordt voldaan.

Als je als deelnemer twijfelt over het al dan niet kunnen plaatsen van je product neem dan aub contact met ons op.

 

2.  FeelGood Market Online is een platform waar een Deelnemer advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken. FeelGood Market Online is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Deelnemer en een Gebruiker tot stand komt. Deelnemers en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Wij zijn een hosting provider, we bieden een platform aan ondernemers (Deelnemers) om klanten of afnemers van diensten (Gebruikers) te vinden maar zijn niet verantwoordelijk voor de produkten of diensten van Deelnemers, en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de door Deelnemers aangeboden producten of diensten. Zie verdere bepalingen mbt adverteren onder art 13.

Toegang tot FeelGood Market Online  is toegestaan op tijdelijke basis, ( zolang je abonnement loopt) en we behouden ons het recht voor, tot stopzetting of wijziging van FeelGood Market Online. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor door Deelnemers of Gebruikers geleden schade als, om welke reden dan ook, de website FeelGood Market Online op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. 

Wanneer je bent voorzien van een gebruiker -identificatiecode, wachtwoord of andere informatie die onderdeel uitmaakt  van onze veiligheidsprocedures, bent je verplicht dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen, en je mag die informatie niet doorgeven aan derden. We hebben het recht om de gebruikmaking van FeelGood Market Online te blokkeren, als je naar onze mening niet hebt voldaan aan de bepalingen van onze Gebruiksvoorwaarden.

 

3. Bescherming van uw privacy

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen hebt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van FeelGood Market Online. Je dient je ervan bewust te zijn dat FeelGood Market Online niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

FeelGood Market Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

4. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Deelnemers") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Deelnemers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van FeelGood Market Online. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van FeelGood Market Online is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij FeelGood Market Online daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘ Nieuw Product toevoegen’ knop.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij FeelGood Market Online daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

Wij bezitten, of zijn de licentienemer, van alle rechten, titels en belangen in en op de FeelGood Market Online, met inbegrip van alle rechten uit hoofde van octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen of het merkenrecht, en alle andere eigendomsrechten, met inbegrip van alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen of herstellen daarvan. Gebruikers zullen niets wijzigen, aanpassen, vertalen, afgeleide delen gebruiken, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins trachten de broncode van de applicatie of een ander deel van FeelGood Market Online te kopiëren .

Het is niet toegestaan om inhoud van de site FeelGood Market Online te extraheren of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder het verkrijgen van een licentie van ons om dit te doen.

Het is verboden  afbeeldingen, originele artikelen of filmmateriaal waar copyright op rust of waar anderszins rechten op geclaimd kunnen worden door instanties of personen, te plaatsen op onze website.

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij vragen onze verkopers om hetzelfde te doen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van origineel fotomateriaal of andersoortige afbeeldingen waar copyright op rust, die door Deelnemers op onze site worden geplaatst. Als je vindt dat er op een van je intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt op onze site, kun je hierover contact met ons opnemen.

 

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

6.1 Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je ons te mailen; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kun je melden via email. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Deelnemer niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. FeelGood Market Online kan deze maatregelen ook treffen indien je op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien je gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. FeelGood Market Online kan de desbetreffende Deelnemer uitsluiten van FeelGood Market Online of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Je kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of

b. FeelGood Market Online kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

FeelGood Market Online kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan FeelGood Market Online binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

 c. FeelGood Market Online is niet aansprakelijk voor de afdrachten, belastingen en bedrijfsvoering van deelnemers die op FeelGood Market Online adverteren. Wij bieden slecht een platsform voor eerlijke producten.

7.Wij geven geen garanties

Wij kunnen je niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan je verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

 

8. Beperking aansprakelijkheid FeelGood Market Online

8.1 Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

i)      gebruik van FeelGood Market Online;

ii)    het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

iii)   onjuiste informatie op de Website;

iv)  afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

v)    wijzigingen in of op FeelGood Market Online.

8.2 Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan FeelGood Market Online heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

8.3 Klachten over de dienstverlening van FeelGood Market Online kun je indienen door FeelGood Market Online te mailen. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in FeelGood Market Online hebt geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 

9. Wijzigingen van FeelGood Market Online

FeelGood Market Online kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij ten alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). FeelGood Market Online heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van websites van derden hebt, dan verwijzen wij je graag naar hun desbetreffende websites.

 

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is FEELGOOD MARKET ONLINE niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van diensten of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12. Informatievoorziening

Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door FEELGOOD MARKET ONLINE al dan niet elektronisch aan Deelnemers aangeboden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

13. Geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar FEELGOOD MARKET ONLINE is gevestigd bevoegd, tenzij FEELGOOD MARKET ONLINE voor de rechter van je woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

14. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

14.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

14.2 Het opmaken van een Advertentie:

i)      In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

ii)    Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

iii)   Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

iv)  Het is niet toegestaan om Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object te plaatsen.

14.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

i)      De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

ii)    Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

iii)   Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten.

iv)  Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

v)    Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

vi)  Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

 

14.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Deelnemer als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Deelnemers en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden je aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

Wij geven geen garanties. Deelnemers en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen of op een advertentie reageeren. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Deelnemers om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of af te nemen.

FeelGood Market Online kan Gebruikers ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Deelnemers op de Website worden aangeboden voldoen aan verwachtingen. 


14.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden.

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

i)      inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

ii)    inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst;

iii)   inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op FeelGood Market Online.

producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op FeelGood Market Online.


15. Aanvullende regels voor Deelnemers

i)      Voordat een Deelnemer een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

ii)    Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

iii)   Het is niet toegestaan om je inloggegevens aan derden te verstrekken.

iv)  Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

v)    Nadat de Deelnemer heeft ingelogd, kan hij een Advertentie aanmaken. Na het invullen van de advertentie gegevens kan op de button ‘sla gegevens op’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen FeelGood Market Online en de Adverteerder tot stand.

 

16. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd.

16.1 FeelGood Market Online kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

16.2 Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

16.3 De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

16.4 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. FeelGood Market Online heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

 

17. Diversen

FEELGOOD MARKET ONLINE is statutair gevestigd te Eindhoven, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nr. 17285654.

Het BTW-identificatienummer is NL822477981B01.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan FEELGOOD MARKET ONLINE naar het volgende e-mail adres: info@feelgoodmarketonline.nl